Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, w tym prowadzenia konta, korzystania z platformy szkoleniowej oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym firmy szkoleniowo-coachingowej Centrum Biznesowych Inspiracji Mariusz Błaszczuk. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 

1. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://centrumbiznesowychinspiracji.pl/sklep/ umożliwiający dokonywanie zakupów produktów i usług oferowanych przez firmę.

2. Firma / Usługodawca – Centrum Biznesowych Inspiracji Mariusz Błaszczuk Lipniak 28F/1, 20-050 Lublin, NIP: 5632343470, REGON: 522836556.

3. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym.

4. Produkt – usługa lub towar oferowany przez Firmę za pośrednictwem sklepu internetowego. Produkty obejmują:

a.      Szkolenia stacjonarne – kursy i szkolenia prowadzone w siedzibie firmy lub w innym wyznaczonym lub ustalonym z klientem miejscu.

b.     Szkolenia online – kursy i szkolenia, które są dostępne w formie wirtualnej, zwykle za pośrednictwem platformy internetowej lub aplikacji.

c.      Kursy online – wirtualne kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy lub umiejętności w określonym obszarze, zwykle z dostępem do zasobów wideo, tekstowych lub interaktywnych.

d.     Coachingi – indywidualne lub grupowe sesje, które pomagają klientom osiągnąć określone cele i rozwijać umiejętności.

e.      Mentoringi – proces szkolenia, w którym doświadczony mentor udziela wsparcia i porad mniej doświadczonemu mentee.

f.       Vouchery i bony podarunkowe – kody lub karty podarunkowe, które pozwalają na zakup określonych produktów lub usług w sklepie internetowym.

g.      Książki – wersje papierowe dostępnych publikacji.

h.     E-booki – publikacje elektroniczne, które mogą być pobrane i czytane na urządzeniach mobilnych lub komputerach.

i.       Webinary – wirtualne seminaria lub prezentacje, które są przeprowadzane w czasie rzeczywistym lub nagrywane i udostępniane online dla klientów.

5. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Firmą a Klientem poprzez dokonanie i opłacenie zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Usługodawcy.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi z Firmą.

7. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.

8. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiająca zapisanie wybranych produktów do kupienia.

9. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) podanym przez Klienta w procesie rejestracji konta w systemie. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym firmy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

10. Rejestracja konta – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

11. Platforma szkoleniowa – miejsce w serwisie internetowym, w którym po wykupieniu szkolenia (uczestnicy szkolenia) mogą się zalogować i korzystać z zakupionych szkoleń za pośrednictwem sieci.

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy regulamin określa warunki:

a.      świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę. (prowadzenie „Konta”, formularz rejestracji i zamówień),

b.     zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży. (składanie zamówień, zakup produktów).

2.     Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż produktów dostępnych na jego stronie internetowej.

3.     Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest Centrum Biznesowych Inspiracji Mariusz Błaszczuk Lipniak 28F/1, 20-050 Lublin Nip: 563 234 34 70 REGON: 522836556

4.     Korespondencję w sprawie działalności sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl natomiast korespondencję pisemną tradycyjną należy kierować na adres: ul. Wojciechowska 7 lok. 213, 20-704 Lublin

5.     Klientem sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z Firmą.

6.     Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są zwolnione z Vat.

7.     Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta produktu, sposobu płatności i dostawy. Szczegółowy koszt dostawy określony jest w elektronicznym koszyku po wyborze zamówionych Produktów.

8.     Aby móc korzystać z Sklepu w sposób właściwy, konieczne jest, aby spełnić określone wymagania techniczne, a także mieć dostęp do urządzenia z połączeniem internetowym, aktualny system operacyjny i przeglądarkę internetową, oraz posiadać aktywne konto e-mail. Klient powinien także mieć wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, w tym z zakupami online, a także zadbać o podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego swojego urządzenia, takie jak programy antywirusowe. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9.     Firma podejmuje działania organizacyjne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowania sklepu internetowego oraz funkcjonalności dostępnych na stronie (np. formularza rejestracyjnego, zamówienia).

 

§ 3 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1.     W ramach prowadzenia sklepu internetowego Firma zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Przez pojęcie świadczenia usług elektronicznych rozumie się prowadzenie konta klienta sklepu internetowego oraz dostęp do formularza zamówień i rejestracji.

3.     Świadczenie przez Firmę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

4.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta po wykonaniu kilku kolejnych kroków przez Klienta – (1) dodaniu produktu do koszyka w sklepie, (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie”, (3) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (4) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (5) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

5.     W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

6.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony.

7.     Klient, który założy konto w sklepie internetowym ma dostęp do dodatkowych opcji takich jak: zarządzanie kontem, zmiana hasła, historia zamówień, dostęp do produktów cyfrowych np.: e-booki, webinary oraz dostęp do faktur.

8.     Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

9.     Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

11. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

12. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili.

13. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.

14. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez usunięcie konta Klienta lub przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres mailowy biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl lub pisemnie na adres kontaktowy Firmy.

15. Umowa w takim przypadku wygasa a konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta lub rozwiązania Umowy.

16. Firmie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub w przypadku likwidacji serwisu internetowego.

17. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Firmy.

 

§ 4 Składanie zamówień, zawieranie umów sprzedaży

 

1.     Zamówienia należy składać przez stronę internetową sklepu.

2.     Złożenie zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu.

3.     W celu złożenia zamówienia niektórych usług szkoleniowych świadczonych przez Firmę, klient musi skorzystać z opcji rejestracji (logowania), czyli zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia oraz dostępu do zakupionych materiałów. W tym celu Klient powinien podać login, niezbędny do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres poczty e-mail w procesie rejestracji. Pierwsze hasło klienta generowane jest automatycznie a klient jest zobowiązany do jego zmiany poprzez kliknięcie w link do zmiany hasła, otrzymany w wiadomości e-mail od Usługodawcy potwierdzającej prawidłową rejestrację konta.

4.     Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5.     Zamówienie produktów takich jak np.: e-book czy książka nie wymaga założenie konta w sklepie internetowym.

6.     złożenie zamówienia przez klientów sklepu polega na dodaniu odpowiednich towarów do elektronicznego koszyka.

7.     Przed złożeniem zamówienia, klient jest zobowiązany do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, a także dokonania wyboru rodzaju dostawy oraz formy płatności.

8.     Po złożeniu Zamówienia na usługi szkoleniowe Firma najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz ustalenia terminu realizacji zamówienia.

9.     Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania zamówienia automatycznej wiadomości wygenerowanej przez serwis Usługodawcy.

10. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.  

11. Zamówienia są realizowane zgodnie z opisami terminów każdego produktu w dalszej części regulaminu.

12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Usługodawca powiadomi klienta o tym fakcie i zwróci wpłacone pieniądze w terminie max do 14 dni.

13. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez klienta są nieprawdziwe lub niepełne.

 

§ 5 Sposoby i terminy płatności

 

1.      Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności” oraz na stronie internetowej http://www.tpay.com.

2.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a.      przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na rachunek bankowy Firmy – dostępny w formularzu zamówienia,

b.     płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Tpay.com

3.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com.

4.     Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, Kapitał zakładowy: 5 494 980 zł. PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu, dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).

5.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.     Dokonując zapłaty za produkty Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

7.     Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

8.     Faktura VAT przesyłana jest drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia.

 

§ 6 Czas realizacji

 

1.     Szkolenia zamknięte, coachingi, mentoringi oraz szkolenia indywidualne są realizowane po ustaleniu terminu z Klientem.

2.     W przypadku szkoleń otwartych, data ich realizacji będzie określona w opisie konkretnego szkolenia.

3.     W przypadku kursów on-line, nagrań on-line, e-booków dostęp będzie wysłany w ciągu 2 dni roboczych.

4.     W przypadku audiobooków, książek, płyt, czy innych produktów, które muszą zostać wysłane przesyłką tradycyjną (poczta kurier), wysyłka w ciągu 2 dni roboczych.

 

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

a.    pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 7 lok.213, 20-704 Lublin;

b.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl

2.     Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.     Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 8 Reklamacja produktu

 

1.     Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.     Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3.     Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia.

4.     Reklamacja może również zostać złożona przez Klienta na przykład:

a.    pisemnie na adres: ul. Wojciechowska 7 lok.213, 20-704 Lublin.

b.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@centrumbiznesowychinspiracji.pl

5.     Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.     W przypadku niezgłoszenia reklamacji w trakcie trwania danego szkolenia, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§ 9 Zasady ochrony danych osobowych


1.     Firma stosuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa pragniemy wskazać, że poszanowanie danych oraz ochrona prywatności naszych klientów są dla nas najwyższym z priorytetów.

3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Biznesowych Inspiracji Mariusz Błaszczuk, ul. Wojciechowska 7 lok. 213, 20-704 Lublin.

4. Administrator wyznaczył Specjalistę ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@pca.pl lub wysyłając list na adres administratora.

5. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a. zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży w związku z Państwa zakupami w naszym  sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawienie i przekazanie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

d. prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów powierzenia, w tym na przykład: dostawcy oprogramowania służącego do obsługi sklepu internetowego. W celu realizacji Państwa zamówienia, dane mogą być także udostępniane kurierom i operatorom pocztowym.

7. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu także w celach:

a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d. statystycznych i archiwizacyjnych,

e. maksymalnie przez okres 3 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana,

f. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, dane będą przechowywane do czasu ustania celu, w którym zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody, w zależności które z nich nastąpi jako pierwsze.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie zakupu naszych usług lub towarów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

9. Klientom przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli klient zauważy, że dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić.

10. Niezależnie  od  praw  wymienionych  wyżej  klient w  dowolnym  momencie  może wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych  objętych  sprzeciwem  na  tej  podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

a. ważne  prawnie  uzasadnione  podstawy  do przetwarzania  danych, które według prawa uznaje się za  nadrzędne  wobec Pani/Pana interesów,  praw  i wolności lub

b.  podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, osoba której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12. Jeśli klient uzna, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca.