Regulamin sklepu

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Centrum Biznesowych Inspiracji oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: Centrum Biznesowych Inspiracji ul Wojciechowska 7 lok. 202, 20-704 Lublin lub na adres e-mail: info@centrumbiznesowychinspiracji.pl

Szczegółowe warunki dotyczące Zamówienia:

 1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która zgłosi się samodzielnie bądź zostanie zgłoszona za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na podstronie danego szkolenia w domenie centrumbiznesowychinspiracji.pl.
 2. Warunkiem udziału w wybranej formie wsparcia on-line jest: 
 3. przedpłata w pełnej wysokości na konto bankowe Organizatora,
 4. posiadanie łącza internetowego i sprzętu komputerowego pozwalających na swobodną komunikację wideo on-line.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności otrzymywanych materiałów, skryptów i ćwiczeń.  
 6. Zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie, zarówno w formie głosowej jak i video. 
 7. Po dokonaniu opłaty i jej zaksięgowaniu na koncie Organizatora, uczestnik otrzymuje dostęp do platformy, na której odbywać się będzie kurs on-line. 
 8. Każdy kupujący ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  W przypadku, gdy kupującym jest firma / instytucja / organ, pracodawca ma obowiązek zapoznać z niniejszym regulaminem wszystkie zgłaszane osoby. 
 9. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel firmy Centrum Biznesowych Inspiracji najszybciej, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia oraz ustalenia terminu realizacji zamówienia.
 10. W razie niemożności uczestnictwa w szkoleniu/ mentoringu/ coachingu czy innej wykupionej formie wsparcia należy poinformować sprzedającego do 5 dni roboczych oraz umówić się na inny termin realizacji zamówienia.
 11. Koszty zamówienia są bezzwrotne w przypadku rezygnacji uczestnika. 
 12. W wyjątkowych sytuacjach firma Centrum Biznesowych Inspiracji zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostaną w całości zwrócone (do 7 dni od podjęcia decyzji
  o zwrocie) lub osoba zgłoszona na szkolenie zostaje przepisana na kolejny termin. 
 13. Faktura za szkolenie przesyłana jest drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia. 
 14. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia. 
 15. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Biznesowych Inspiracji, Lipniak 28f/1, 20-050 Lublin.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, tj. Państwa zgody oraz uzasadnionego interesu administratora, definiowanego jako możliwość nawiązania kontaktu.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty umożliwiające nawiązanie kontaktu.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia interesu administratora.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO) www.uodo.gov.pl.
 • Jeżeli nie jest objęte uzasadnionym interesem administratora, opiera się na wyrażonej przez Państwa zgodzie, która może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości nawiązania kontaktu.